И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
Буряад-Монголой үнэтэй сэнтэй үреэлнүүд
2010-04-02 00:00:00
Буряад-Монголой үнэтэй сэнтэй үреэлнүүдОгторгойхоо бороон орог
Уулахаа манан гараг
Талахаа таряан ургаг
Шулуунхаа сэсэг бадараг лэ!

Үргэн дайдын хүрьхэн дээрэ
Үнэр ябаха болыт
Мандаха наранай туяан дор
Мэндэ ябаха болыт!

Дуулим таламнай сэсэглэжэ байг лэ!
Адуухан малнай атарлан бэлшэг лэ!
Уха голнай харьялжа байг лэ!
Тохо зөөхэй дэлбэржэ байг лэ!
Ой тайгамнай үтхэржэ байг лэ!
Ан гүрөөхэн удэжэ байг лэ!
Айл аймагнай амгалан хууг лэ!
Аба эжымнай энхэрэн яваг лэ!

Үргэн ногоон газар дээрэмнай
Үлзы тайбан байг лэ, мүнхэдөө
Үер толоноор үе мүнхэдөө
Үлгэн дэлхэймнай гэгээрхэй!


2. Аба эжын дайда аглаг тенюүн нютагнай

Аба эжын үреэлтэй
Аглаг тенюүн нютагнай
Ажалша бэрхэ зоноороо
Ашата орондоо суурхаг лэ!

Хабтагай хайхан тоонто нютагнай
Хагдаараашье, гандангүй байг лэ
Ханилхан хайратай нүхэртэйгөө
Хүгшэртэрөө жаргажа хуугты хододоо!
Үргэн хайхан тоонто нютагнай
Үбхээреешье гандангүй байг лэ
Үелхэн хайратай нүхэртээеэ
Үтэлтэрөө жаргажа хуугты хододоо!

Үтэхэн бодохон нютагаа
Үргэжэ хододоо ябаарай
Гарахан түрэхэн нютагаа
Харалсажа хододоо ябаарай!

Үбгэд хүгшэдөө хүндэлхэдөө
Үен аханайтнай бэлэг
Хүбүүд басагадные үргэхэдөө
Хүндэтэй эжы абанарай нэрэ!

Эжы абынгаа дайдада
Эзэн боложо хуугты
Энхэ заянда найдан
Этигэлтэй дуулж ябагты!

Баабайнгаа нютагта баян боложо
Эжынгээ нютагта эрхим боложо ябагты!

Үргэн сагаан нютагтаа
Үбгэн боложо жаргаарайгты!
Тэбхэр хайхан нютагтаа
Төөдэй боложо жаргаарайгты!

Гэгээн энэ дэлхэйдээ
Гэрэл татан ябагты
Ягаан энэ дэлхэйгээ
Ямба ёхоор эдлэгты!

Үбгэн хүнийе дүүгэй ёхоор хүндэлжэ
Үншэн хүнийе абын ёхоор хайрлагты!
Хамагай түлөөдэ оролдосо ехэтэй
Хангай дэлхэйдээ эзэн бологты!

Бий бэлэгтэй, дүүрэн хэшэгтэй
Саяан үндэр уулын оройдо
Наранай гэрэл сасархан мэтэ
Сэсэгтэ хайхан дэлхэй дээрэ
Наян үнгын сэсэг дэлгэрхэн мэтэ
Эжы абынга нютагта
Энхэ хайхан жаргаха болтогой!

Байгал номин далай шэнди
Оёорхоо тунгалаг
Бархан үндэр уула шэнди
Орьёлхоо тунгалаг
Буряадангаа гал гуламта
Бата бэеэр дэгжээгээд
Дааган мориёо хүүлдэжэ
Дархан солоёо нэрлүүлжэ ябаарайгты!

Найман тээшээ намаалжа
Наян тээшээ дэлгэржэ ябагты
Наран шэнди тунгалаг
Нажар шэнди налгай ябагты!

Аяндаа амар
Замдаа хайн ябажа
Хүрэхэ газартаа хүрэжэ
Ханахан хэргээ бүтээжэ
Ута наха нахалжа
Удаан жаргал эдэлжэ хууха болыт!

Айл зондоо хүндэтэй ябагты!
Аймаг соогоо суутай ябагты!
Ажал хүдэлнэри дөө урагшатай ябагты!

Сээжэ дүүрэн сэнгүүтэй
Сэтьхэл дүүрэн золтой ябагты!
Дуу домогтой
Зугаа найртай ябагты!

Холо ябабал мэндэеэ хүргэлсэн
Ойро ябабал орожо гаралсан
Элүүр энхэ, хайн хайхан
Ажал хүдэлмэриөөр
арад зондо хүндэтэй
Хүхюүн зугаатай ябагты!

Огторгой хүрэм
Омогтой ябагты
Ороноор дүүрэн
Нүхэдтэй ябагты!

Сэсэн бодолтой
Сэбэр байдалтай
Уран хургат ай
Урин аргатай жаргагты!
Уужам сэтьхэлтэй
Уута зугаатай
Үнэн нүхэдтэй
Үнэр дүүнэртэй хуугты!

Хүсэд хэсэлтэй
Үсэд хүсэтэй
Баян жаргалтай
Баян хэшэгтэй байгты!

3. Эдир залуу нахандаа хурыш саашань

Эрхийн шэнээн бэетэй лаад
Эсэгынгээ нэрийе нэрлүүлхэеэ
А үсэг судалхаяа
Алхалан ошохон сургуульдаа хайн ябаарай!
Эрдим тээшэ ошохон
Энээхэн зүргэ дээрэ
Хүлөөрөөшье, хэлээрээшье торонгүй
Хүн ухаагаа хурсатхан ябаарай!

Эрдэм номдоо хайн хуража
Эхийн хургуулийн дээдэ захые абагты!

Булта хайнаар хурагты
Эрдэмэй дээжэ абагты!
Эхэ хайхан орондоо
Эрхим зон бологты!

Эдир залуу нахаяа
Эрдим бэлигээр шэмэглэгты!
Хуби заяанай харгыда
Хуурмаггүйгээр ябагты!

Балшар бага наханхаа
Бэлигтэй үреэл абаарай
Дээдэ эрдимэ хургаалхаа
Дээжынь абажа ябаарай!

Эд зөөридэ обтонгүй
Эрдимээр бэеэ шэмэгты!
Алта мүнгэндэ обтонгүй
Ажалда бэеэ хургагты!

Холые зорихо гээ хаа
Дүтэхөө зэхид гээрэй!
Ехые ойлгохо гээ хаа
Багахаань эхилээрэй!

Абын хайгаар ажал хурагты
Багшын хайгаар эрдим хурагты!

Олон шабинарай эрхим гүүлжэ
Онсо мэргэжэл олоорой
Олохон эрдимэйнгээ хүсэндэ
Олоной хэрэг хүтэлөөрэй!

Ши гэжэ
Шэгшы хургаяа заалангүй
Эбтэй эетэй
Эрдим хургаалай дээжэ абажа
Аба эжынгээ нэрые нэрлүүлжэ
Алдар солотой ябагты!

Эрдимэй шэдээр хуаяг хэжэ
Эрэ бэрхэ хүсэтэн болоорой
Ухаанай далайда урдуур ябажа
Улад зондоо туха хээрэй!

Замбуулиные хараха гээ хаатнай
Заха хизаар үгы
Эрдимые шудалха гээ хаа
Эхи захадань гарагты
Аба эжыгээ хүндэлхэ гээ хаа
Аяга сайгаа аягалжа ябагты!

Бэлиг ехэтэйшье хаа
Оролдолго гаргажа ябагты!
Оролдолгынгоо хүсэндэ
Эрдим хуража ябагты!

Алхам бүхэндөө илалта туйаажа
Ажал хүдэлмэридөө хайн ябагты
Эдир нахаяа эрдимээр шэмэжэ
Эхэ орондоо үнэн ябагты!

Эрдим хургаал
Эрхим эрдэни баялиг лэ
Ажал, дүршэл
Алдар солын булаг лэ

Эрчим ажал
Эхир шанди холбоотой лэ
Хоюулынь мэдэбэл
Хойто уе хүсэтэй лэ!

Эндүүрэшэгүй
Эрдим бэлиг баянтай
Энэ нахаяа эдлэгты!
Алдууршагүй
Ажала сагаан буянтай
Алдар солодо хүртэгты!

4. Шэнэ гэрнай уужам болог!
4. Шэнэ гэрнай уужам болог!

Шэнэ гэрнай уужам болог!
Энэ гэрнай аша гушаар дүүрэг!
Агта морин сэргыетнай элээг!
Айлшад нүхэд бохогыетнай элээг!

Энэ гэр соотнай
Энеэдэн зугаа бүү тахараг
Үргэн богхыетнай алхажа
Үбшэн зоболон бүү орог!

Энэ харуул байрдатнай
Эбтэй зугаа бүү тахараг
Хорон үгэ хэрүүл
Холуур тойрожо ябаг!

Дүрбэн булантай гэртнай
Дүлэ татам дулаан байг!
Дүнэн хайхан хүбүүнтнай
Дура татам нүхэдтэй байг!

Нархан модон гэрт най
Наратай хододоо харуул байг!
Энэрхы сэтхилтэй басагантнай
Эльгэ хушама нүхэдтэй байг!

Уужам шэнэ гэрэйнгээ
Утааень бушхуулжа байгты!
Урин хайхан сэтхьхэлээрээ
Улад зоноо хүндэлжэ ябагты!

Айлшада хүндэлжэ хоймортоо залаад
Ажа хууг лэ, бүлэ амгалан мэндэ!
Зундаа хэрюүн, үбэлдээ дулаан
Зугаатай хүхюүн байг лэ эндэ!

Ошон утаан хоёртнай
Огторгойдо тулажа байг
Ордон сагаан гэр соотнай
Олон айлшад орожо байг!

Хүрин зандан сэрыетнай
Хэлэгэй жолоо эзэлжэ байг
Хэжэ мүнгэн богохыетнай
Хүндэтэ айлшад алхажа байг
Агар зандан сэргыетнай
Агтын жолоо эзэлжэ байг
Алтан хайхан богоохыытэнай
Ашанар зээнэр алхажа байг лэ!
Унашагүй бүхэ
Улаан зандан сэргэхээтнай
Унайгаа жолоо бүү тахараг
Унтаршагүй мүнхэ
Улаан дүлэтэ гуламтадтнай
Ураг худанарай
Уран үреэл хантинажа байг!

Сонхоор орохон наран туяагаа дэлгэжэ
Согтой ерэхэн нүхэд дуугаа дэлгэжэ байг!

Альгаартнай дүүрэн ажал бадараг
Гэрээртнай дүүрэн гэрэл бадараг!

Байшин үндэр гэртатнай
Баяр жаргалые
Энхэ хайхан гэртатнай
Эрхим жаргалые хүсэнэбди
Абынгаа сэтыхэлэ загяае бадаруулжа
Эжынгээ зүрхэнэй үреэлые баяжуулжа
Түлгэн хониной
Төөлэй хүндэхэ хөбүүдтэй
Үдхэхэн хониной
Ууса хүндэхэбасагадтай болохые хүсэнэбди

Тэбхэр хайхан гуламтадаа
Тэбхын хуужа жаргагты!
Утаата хайхан гуламтадаа
Уяран хуужа жаргагты
Үндэр хайхан тагтатнай
Сагаан эдеэгээр дэлгэржэ байг
Үргэн тэбхэр шэрээтнай
Үргэлжэдэ хэшэг бялхажа байг!

Шаанта сэмэгэ барижа байгты
Шалханаг хүбүү гаргажа байгты
Можо сэмэгэ залажа байгты
Муяа хүбүү асаржа байгты!

Хүбүүтэй боложо хүхижэ найрлагты
Басагатай боложо баярлажа найрлагты

Малгайн зэргын үүлэн
Манан боложо тахараг
Мансы соохих үринэрнай
Эжы аба боложо тахараг
Хормойн зэргын үүлэн
Хура боложо тахараг
Үлгы соохи үринэснай
Хүн боложо тараг!
Үри хүүгэдтэмнай
Үреэлөө хэлыт
Үри хүүгэдтэмнай
Үнэр баярные хүсэн
Ухан дээрэ үрмэ тогтотор
Сахан дээрэ сэсэг ургатар
Шубуунхаа хү цухатар
Шулуунхаа тохо унатар
Үреэлээ табийт!

Энэл жаахан нялхахаа
Эрэ болжо тэнжэхэш
Алдар нэрийм нэрлүүлхэ
Абын хүбүүн гэгдэхэш
Эхын сэтьхэл сэнгүүлхэ
Эрын соло хүртөөрэй!
Түмэн зоной хэрэгтэ
Түрүү зэргэ хэлээрэй
Үлгэн юрьеэ дэлхэйдэ
Үнэн харгы сэгнээрэй
Дээрэш ходо, огторгой
Дэлюүн цэнхир байгуужан
Зантагархан толгойшни
Залин дайнхаа зайсуужан!

Нугынтнай ногоондо
Нюргата мал үдэжэ байг
Нютагаймнай золтойдо
Нарай хүүгэднай үдэжэ байг
Буусынтнай ногоондо
Үхэр малнай үдэжэ байг
Буурал эсэгынтнай золтойдо
Үри хүүгэдтнай үдэжэ байг!

Үри хүүгэднай
Үнэржэжэ баяржажа
Үеын үедэ жаргаг лэ!
Улад зоной хэрэгтэ
Урдархуу бэрхэ
Урагшаа ханаатай ябаг лэ!

Улайран мандаха гэжэ
Наран гардаг юм
Ухмайлан зохёохо гэжэ
Хүн түрэдэг юм
Эрдимэй ехэ далайе
Эрхим хайнаар шудалагты
Ажал хүдэлмэридөө абьастай
Ард зондоо хүндэтэй ябагты!

Нялха нарайхан хүбүүн
Үдэр тоолон үндыжэ
Хоног тооон хуби нэмэжэ
Хүн боложо
Хүлөө шоройдожо
Гараа ганзаанада хүргэжэ
Хүлөө дөрөөдэ хүргэжэ
Хүнэй хэмдэ хүрэжэ
Хүлэгэй жолоо дүнгэжэ
Хүн зондоо хүндэтэй
Арад зондоо алдартай
Ута наха нахалжа
Удаан жаргалтай явагты!
Уужам ухаан урилдуулжа
Уг түүхээрээ жаргагты!

Ардаг морь унажа ябаарай
Айлшан нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай!
Хурдан морь унажа ябаарай
Худа ургуудаа хүндэлжэ ябаарай!

Он мэтэ хэшэгтэй
Одон мэтэ гэрэлтэй
Түмэр мэтэ бэхи
Тэгшэ хайхан ябаарай!

Мориншни үреэхэн
Хүрьхэтэ талаар ябаарай!
Бэешни гулмэрхэн
Хүнэй үгеэр ябаарай
Унааншни уяхан
Уханай эрьеээр ябаарай!
Ухааншни залуухан
Хүнэй үгээр ябаарай!

Хүндэл адали хүн боложо
Хүлэгтэл адали морин боложо
Арадтаа алдартай
Зондоо суутай ябагты!

Элдэбын харгыда төөрингүй
Эжынгээ зааханаар ябаарай!
Асатай харгыда төөрингүй
Абынгаа зааханаар ябаарай
Булгархагүй бүхэ үетэй
Буурахагүй залуу нахатай
Хухархагүй уян яхатай
Хуушархагүй хайхан бүтээлтэй!
Шадал ехэтэй шарай хайхантай
Нюрга бэхитэй нюур уринтай
Алад гарахын орондо
Аяга сайдамнай буужа
Хүндэтэ хуури эзэлжэ
Хоймортомнай хуужа ябагты!

Анда нүхэдөө тухатай
Амтата эдеэн хүндэтэй
Алдар солодо обтонгүй
Арадай түрүү ябаарай!

Зорихонтнай золо боложо
Ябахантнай яб байса бүтэжэ байг!

Талын сэсэг шэнди сарюун
Хадын ухан шэнди ариун ябагты!

Булагай ухандал адали
Тунгалаг сэтьхэлтэй ябаарагты!
Булад эритэлдэл адали
Хурса ухаатай ябаарагты!

Удхалан хэлэжэ
Уянгалан дуулажа ябагты!

Хайн ханаатай
Хайхан сэтьхэлтэй ябагты!
Багашуулда ахань боложо
Ахашуулда дүү нь боложо
Эгэшэб гэжэ энхэржэ
Дүүб гэжэ дүнгэжэ ябаарай!
Эмнигэй хурдаар мори хээрэй
Эсэгын хургаалаар нүхэр хээрэй!

Үндэр дээрэ гаража нюдээ баярлуулжа ябагты!
Үбгэн хүе шагнажа шэхэеэ баярлуулжа ябагты!

Газар абажа
Гал шатаажа хуугты!
Хүн боложо
Хүлэг шэлэжэ ябагты!

Арада түшэжэ алдартай ябаарай!
Хүнүүдээ түшэжэ хүндэтэй ябаарай!
Зоноо түшэжэ золтой ябарай!

Алта мүнгөөр бэшэ
Ажалаараа суурхагты!
Эд зөөрөөрөө бэшэ
Эрдимээрээ суурхагты!
Олон соо одорхуу
Түмэн соо түрүү ябагты!
Зэлэтнай ута болог!
Зэргэтнай ехэ болог!

Ханамжа хайн бодолоо
Хаадгүй элбэг бэлдэнхэй
Ханаа дүүрэн сэтьхэлтэй
Ханахан ажалдаа эршэмтэй
Олзо салин элбэгтэй
Олоной хэрэгтэй урагшатай
Оюн бэлиг задархай
Онсо мэргэн ябаарай!

"БУРИАДЫН ШИЛДЭГ ЕРӨӨЛ" номноос. 1994 он. Улаанбаатар хот.
Эмхэтгэсэн Т.Галсан. Редактор Х.Сампилдэндэв
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Буриад түмэндээ өргөн барих “Хүндэтгэлийн тоглолт”
Дуу Бүжгийн Эрдмийн Театрын гоцлол дуучин, Оросын Холбооны Буриад Улсын Ардын жүжигчин, МУСТА Дамдинжавын Долгормаа авгайн Буриад түмэндээ өргөн барих “Хүндэтгэлийн тоглолт” 2012 оны 10-р сарын 20-ний өдрийн 17:00 цагт Нийслэл Улаанбаатар чуулгад болох тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тоглолтонд:... Б.Жавзандулам МУАЖМ.Найдалмаа МУГЖА.Бүтэд МУГЖТ.Должин – Хятадын 1-р дэц, Өвөр монголын хөдөлмөрийн баатар, МУСТАГ.Батцэрэн ОХ-БУСГЗ, МУ...
2012-10-09 10:24:33 Дэлгэрэнгүй »»
Буриад зоны бөхийн баяр наадам-ын удирдамж
УРИЛГА“ Буриад зоны бөхийн баяр наадам”-ын удирдамж.Уриа:              Буриадаараа хөөрөлдөе                        Бөхийн соёлоо дээдлэе Зорилго: Монгол туургатаны нэгэн буриад зоны бөхийн барилдааны  агуу гайхамшигт өв уламжлал, хүч чадал, уран ухаан, арга билг...
2012-09-04 10:18:25 Дэлгэрэнгүй »»
“АЛТАРГАНА-2012”. УРАН ГАРТАНАЙ УРМАТАЙ БЭЛИГ,
“Алтаргана” фестивалиин хараада табигдадаг үшөө нэгэ шэглэл хадаа уран урлал. Эндэ буряад угсаатанай хэр угһаа хойшо нарин гараар урлан бүтээжэ, сахижа ябаһан зүйлнүүдэй харалган  элбэгээр дэлгэгдэдэг.  Арадай уран урлалай харалганда илагшад тодороол бэзэ, теэд тэдэ бултадаа илажа гараха бэшэ ха юм даа.Хэды олон уран дархашуулай бүтээлнүүд нюдэндэ тороод лэ үнгэршэнэ гээшэб. Энэ үзэмжэ дэлгэһэн танхим соо ехэ олон ...
2012-08-12 07:18:53 Дэлгэрэнгүй »»
Дэгэлһээ боложо дэлгэгдэһэн хөөрэлдөөн.
Ямар угай, ямар түшаалтай хүм бэ гэжэ урданай буряадууд бэе бэе-ынгээ хубсаhаар, зүүдхэлээр ойлгодог байhан гэдэг. Мүнөө буряад дэгэл үмдөөд ябаhан басагадыел харахадаа, хадамтай, хадамгүиень таахаhаа бэшэ, хубсаhаарнь ондоо мэдээ бүридүүлжэрхихэ аргагүйл байгданал даа. Зүгөөр бусад монгол түургатанаи дунда ябахадань, буряадуудаа энгэртэй дэгэлээрнь, улаан залаатай тооробшо малгайгаарнь алдангүй танихаар байгша. Зунай эхин h...
2012-08-09 10:00:16 Дэлгэрэнгүй »»
Алтарганын алтан медальда хүртэб
Агадаболоһон Алтаргана нааданда Болдын Батхүү шүлэгэй конкурсдо түрүү һуури эзэлжэ, алтан медаль дахүртэбэ. Болдын Батхүү манай Буряадта мэдээжэболонхой ирагуун айруулагша, сэтгүүлэгшэ хүн юм. Тэрэ Хэнтэйн аймагта түрэһэн, мүнѳѳУлаан-Баатар хотодо ажа һуудаг. 2008 ондо «Аялгуу һайханбуряадхэлэмни» гэһэн номыньУлаан-Үдэдэ хэблэлдэ гарааһэн. Тэрэ номдобуряад, монгол, ород хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн шүлэгүүдынь ороһон байна. Батхүүгэй зарим шүлэ...
2012-08-06 02:25:25 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (1)
Б.Ууганбаяр: 2010-04-03 09:54:16
Гоё магтаалууд байна даа
202.131.239.18
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Алтаргана
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px