И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
Баатад сонгоол Гармын Цогто (Бадмажапов) 1879-1937
2010-12-24 01:52:45
Баатад сонгоол Гармын Цогто (Бадмажапов) 1879-1937ЦОКТО ГАРМАЕВИЧ БАДМАЖАПОВ 1879 ондо Дээдэ-Үдын уездын Хяагтын тойрогой Шара-Гол нютагта түрөө ћэн. Нютагайнгаа приходской ћургуули дүүргээд, 18-тай болотороо гэртээ ажаћуухадаа, түрэлхидтөө тућалдаг, Монголдо нютагай баяшуулай мал туудаг байгаа. 1897 ондо худалдаа наймаанай фирмэнүүдэй нэгэнэй наймаалагша боложо, ондоо тээшээ ошоо ћэн. 1898 ондо П.К. Козловой экспедициин бүридэлдэ орожо хүдэлхыень Россин Географическа бүлгэм тэрэниие уряа бэлэй. Тэрэ гэћэнћээ хойшо Козловой наћа баратар гэхэ гү, али 1935 он болотор Цокто Бадмажапов агууехэ аяншалагшатай тогтооћон хани барисааниинь эхилээ ћэн. 1899-1901 онуудта энэ монгол-түбэд экспедицидэ Ц.Бадмажапов монгол хэлэнэй оршуулагшаар алба хэћэн юм. Тиихэдэ Цокто тон залуу ябаа ћэн. Экспедицидэ хабаадаћанайнгаа түлөө Бадмажапов хорунжиин (подпоручигай) зиндаатай болоћон, мүнгэн шанда хүртэћэн байгаа.

1902 онћоо П.К.Козловой зууршалга дурадхалаар Ц. Бадмажапов Хяагтын хүпеэсүүд Сабашниковай, аха дүүнэр Молчановуудай Худалдаа наймаанай байшангай этигэмжэтэ нюур болоо ћэн.

Монгол болон Түбэд ороноор аяншалха үедөө Цокто Бадмажаповтай уулзаа ћэм гэжэ Базар Барадин дурсаћан байдаг. Тэрэ иигэжэ бэшээ ћэн: “1906 оной майн 8. Алашань. Буряад Бадмажаповай хүтэлбэри доро Хяагтын фирмэ хэдэн жэл соо эндэ худалдаа наймаа үргэнөөр хэжэ байдаг. Тэрэнэй ашаар лэ худалдаа наймаан үргэнөөр хэгдэдэг. Би хүндэтэй айлшаниинь болоо ћэм. Намда ехэ таћалга – фирмын конторо үгөө ћэн. Бадмажапов хасаг-буряад гарбалтай юм. 1899-1901 онуудта тэрэ Козловой газаршалагшань болоћон байгаа ...”

1907-1909 онуудта П.К. Козлов Монголћоо Согчуань хүрэтэр аяншалга хээ ћэн. Цокто Бадмажапов энэ экспедицидэ эдэбхитэйгээр хабаадаћан юм. Мартагдажа ћалаћан Хара хотые нээлгэдэ ехэ хубитаяа оруулаа ћэн.

1910 ондо Ц.Бадмажапов Забайкалиин сэрэгэй губернаторай Шэтэ хотодохи захиргаанда монгол хэлэнэй оршуулгашанаар албанда ороо бэлэй. Тогтохо тайжа түрүүтэй Монголой бућалгаалагшад Урда Монголћоо Байгалай үмэнэ ерэхэдэнь, Цокто Бадмажапов тэдээнтэй хэгдэћэн хөөрэлдөөнүүдтэ хабаадаћан байгаа. Мүн тэрэ Шэтын худалдаа наймаанай фирмэдэ коммерческэ агентээр хүдэлөө ћэн.

1913 ондо премьер-министр Сайн-ноён хаан Намнан Сүрэн толгойлогшотой Монголой делегациин бүридэлдэ орожо, Ц. Бадмажапов Санкт-Петербург ошожо, Россин министрнүүдтэй хэгдэћэн хөөрэлдөөнүүдтэ оршуулгашан болоћон байгаа. Парижда үнгэргэгдэћэн Бүхэдэлхэйн выставкэ хараћан байха юм.

Тэрэл жэлдэ, 1913 ондо, буряад дасангуудай хамба лама Итыгиловтэй, Буддын шажанай бусад ажал ябуулагшадтай хамта Россин империин ниислэл хотодо болоћон Романовтанай хан изагуурай байшангай 300 жэлэй ойн баярай хүндэлэлэй ћайндэртэ хабаадалсаа ћэн. Түб Ази руу П.К.Козловой шэнэ экспедици бэлдэхэдэнь, тућалћан байгаа.

1914 ондо Цокто Бадмажапов Монгол гүрэнэй Богдо гэгээнэй правительствын ородой мүнгэн ћангай зүбшэлэгшын дэргэдэ оршуулагшанаар хүдэлћэн юм. Ородой армиие хангахын түлөө адуућа мал худалдажа абахын тула полковник П.К. Козлов түрүүтэй Монголой экспедици 1915 ондо байгуулагдаа ћэн. Ц. Бадмажапов энэ экспедицидэ уригдаћан байгаа. 1915-1917 онуудта Монголдо тэрэнэй худалдаа наймаанай конторонуудые ударидаа ћэн.

Монголдо арадай хубисхалай илаћанай ћүүлээр Ц. Бадмажапов Юстициин министерствэдэ зүбшэлэгшөөр уригдаћан байгаа.

1923-1926 онуудта Монгол-Түбэдэй экспедициин үедэ П.К. Козлов Ц. Бадмажаповай тућаламжа, дэмжэлгэ абаа ћэн. 1925-1931 онуудта Монголой правительствын эмхи зургаануудта, кооперативай болон барилгын эмхинүүдтэ элдэб тушаалнуудта ажаллаћан юм.

30-дахи онуудта социализмын үндэћэ ћуури байгуулгын үедэ ангиин тэмсэлэй хурсадахада, Монголдо ажаћуужа, ажаллажа байћан олон хүнүүд Эхэ орондоо, Буряад-Монголой Республикада бусаха баатай болоо ћэн. Цокто Бадмажаповшье тэдэнэй дунда ороћон байгаа.

1937 ондо тушаалгажа, шорон түрмэдэ хаагдаа ћэн. Энэл оной Октябриин 3-най шиидхэбэреэр тэрэ саазалуулћан байгаа. 1957 оной декабриин 6-най шиидхэбэреэр тэрэнэй гэм зэмэ сагааруулагдаћан байна.
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
ТООНТОЁО, ЭЖЫГЭЭ ХАЙРЛАЖА ЯБАГТЫ!
Бурханаhаа заяаhан бууса, буряадай гуламта нютагтаа, бултадаа hайнаар hуужа байнагты, улас, зонтной жаргалтай л, Улан-Үдэм гоёхон л байна. Арад зоной сагай hайнhаа ажа hууhан хүхэ мүнхэ сэлхир тэнгэри доро, багахандаа нюдөө нээжэ, балшар наhандаа аршаан уhаарнь ундалжа үдэhэн, байгши зонуудынь жаргалтай, байдал hайтай Монгол гүрэнэй Хэнтэй аймагай Дадал сомонhоо мэндэшэлнэб. Тооното нютагни, түмэн олонни, хуhан сэргэмни, хүлэглэhэн...
2017-08-28 11:04:48 Дэлгэрэнгүй »»
"АМИН ТООНТО" бүлгэмэй залуушууд 1га газар 2500 модо тариба. 2012 оной 10-н hарын 13-най үдэр.
"АМИН ТООНТО" бүлгэмэй залуушууд 1га газар 2500 модо тариба. 2012 оной 10-н hарын 13-най үдэр. (Монголой хамагай урда тээхи нараhан ойн хизаарые хамгаалаха ойжуулалт, Түб аймаг. Баянчандамани hомон)...
2012-10-27 04:13:32 Дэлгэрэнгүй »»
Амин Тоонто ТББ –ийн УЗ болон идэвхитэн гишүүдэд:
 2012 оны 10сарын 13ны өдрийг бүх нийтээр мод тарих өдөр болгон зарласантай холбогдуулан АминТоонто* ТББ-н зүгээс  Төв аймгийн Баянчандмань сумын нутагт мод тарих болсон тул явах боломжтой залуус холбоо барина уу! Утас 11-335588,  88207191 , 99091295...
2012-10-15 09:38:42 Дэлгэрэнгүй »»
НОМТОЕВ Цокто Номтоевич
Дγрбэн зγгэй нγхэдтэй Дγрѳѳ ниилэн ябаhан хγн Эрын ехэ баялиг Эдлээ гээшэ омогорхон ...
2012-01-14 11:44:13 Дэлгэрэнгүй »»
Үлзытын Дондог
Үлзытын Дондог (1936-1972) Үлзытын Дондог 1936 ондо Бэсүүр аймагай Заган дабаанай үбэртэ, үндэр Хайрангын хормойдо оршодог Шэбэртэ тосхондо түрэһэн юм. 1956 ондо түрэл Шэбэртэ нютагтаа арбан жэлэй дунда һургуулияа дүүргээд, Москва хотын М. Горькиин нэрэмжэтэ уран зохёолой дээдэ һургуулида орожо, магтаалтайгаар түгэсхөө һэн. Үхибүүдтэ зорюулһан «Гуурһанай гурбан нюуса» гэһэн түрүүшын шүлэгэй түүбэриингөө 1957 ондо ниитэлэгдэһэнһээ хойшо, ...
2012-01-03 01:13:40 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Эжыдээ
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px